Autor layoutu - PaBi3 - http://www.phprs.pabi3.com/

| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Ankety | Odkazy | TOP 15 | Download | Personalizace | Vyhledávání |

  Hlavní menu
Download
Odkazy
Sekce vyhrazená členům
Fotogalerie
Archiv bulletinů
Program PLNIČ

  Kontakt
Asociace bezpečnostních poradců a znalců, z.s.
Areál Šroubáren č.ev 43
252 66 Libčice nad Vltavou

dgsa(a)seznam.cz
Datová schránka: avgtzgp

IČO: 26636760
DIČ: CZ 26636760

Bankovní účet:
3526636760 / 2010


Asociace bezpečnostních poradců a znalců je členem Mezinárodní asociace bezpečnostních poradců
EASA  Partneři
Sdružení držitelů a provozovatelů železničních vozů (SPV)
SPV

  Google překladač


téma * 5.díl - Zpráva o nehodě
Vydáno dne 24. 08. 2005 (6781 přečtení)

Podmínky a postupy pro vypracování zprávy o nehodě...

Podmínkám a postupům vypracování zprávy o nehodě je věnován pododdíl 1.8.3.6 a oddíl 1.8.5 předpisu RID. Nehodu lze s ohledem na její závažnost popsanou v uvedených ustanoveních rozdělit na dva případy:
 
I.
Nehoda ve smyslu pododdílu 1.8.3.6 nastane, pokud kdykoli během přepravy, nakládky nebo vykládky postihne nehoda osoby, majetek nebo životní prostředí. V těchto případech je povinností bezpečnostního poradce zajistit vypracování zprávy o nehodě pro vedení podniku nebo případně pro místní orgán státní správy.
S ohledem na ustanovení pododdílu 1.8.3.6 je nutné vypracovat zprávu o nehodě u všech nehod při přepravě, vykládce nebo nakládce nebezpečných věcí. Tato zpráva nemá stanovený ani rozsah, ani formu a je určena primárně pro vnitropodnikovou evidenci a prevenci.
Nehoda je definována jako mimořádná událost za účasti drážního vozidla. To znamená, že nehodou není lom kolejnice, spadlý strom apod. Naproti tomu nehodou je vykolejení, požár vozidla/vozu, přenárazníkování, srážka s jiným vozidlem/vozem nebo předmětem apod.
Zpráva o nehodě podle uvedeného pododdílu je vypracovávána vždy, když došlo například k poškození drážního vozidla přepravujícího nebezpečnou věc, úniku nebezpečné věci nebo bezprostřednímu ohrožení přepravovanou nebezpečnou věcí například v důsledku požáru.
Obecně lze uvést, že zpráva o nehodě je vypracovávána při události, při níž došlo nebo mohlo dojít k ohrožení osob, majetku nebo životního prostředí přepravovanými nebezpečnými věcmi.
V případech, kdy je povinnost vypracování zprávy o nehodě dána splněním alespoň jednoho z kritérií stanovených v pododdíle 1.8.5.3, není nutné vypracování dvou zpráv. Vypracováním zprávy o nehodě podle vzoru v pododdíle 1.8.5.4 je splněno jak ustanovení pododdílu 1.8.3.6, tak ustanovení oddílu 1.8.5.
 
II.
 
Závažná nehoda ve smyslu pododdílu 1.8.5.1 je definována takto:
"Dojde-li během přepravy nebezpečných věcí na území členského státu k závažné nehodě nebo mimořádné události, je dopravce, popřípadě provozovatel železniční infrastruktury, povinen zajistit, aby byla pro příslušný orgán dotčeného členského státu vypracována a předložena zpráva podle vzoru předepsaného v pododdíle 1.8.5.4."
Dopravce vypracuje zprávu o závažné nehodě v souladu se stanoveným vzorem. Pokud došlo při nehodě k poškození infrastruktury vypracuje zprávu o závažné nehodě dopravce i provozovatel železniční infrastruktury.
 
Zpráva o závažné nehodě podle vzoru uvedeného v pododdíle 1.8.5.4 musí být vypracována vždy, pokud došlo k velkému úniku látky nebo pokud hrozilo bezprostřední riziko velkého úniku, pokud došlo k vážnému zranění osob, ke vzniku velké hmotné škody nebo velké škody na životním prostředí, či pokud byly zapojeny orgány (úřady) při evakuaci osob nebo uzavírání veřejných komunikací. Míra závažnosti je stanovena následujícími kritérii, přičemž splnění jakéhokoliv z nich je důvodem povinnosti vypracovat zprávu o závažné nehodě:
 
I.                     vážné zranění osob
II.                    velký únik látky
III.                  přeprava třídy 6.2
IV.                 velká hmotná škoda
V.                   evakuace osob a uzavření komunikací
 
K jednotlivým kritériím podrobněji:
 
Vážní zranění osob
Událost, při níž došlo k usmrcení nebo zranění v přímém vztahu k přepravovaným nebezpečným věcem, přičemž zranění
(a)                 vyžaduje intenzivní lékařskou péči,
(b)                 vyžaduje nejméně jednodenní pobyt v nemocnici, nebo
(c)                 má za následek pracovní neschopnost v trvání nejméně tří po sobě jdoucích dnů.

Velký únik látky

Uniknutí nebezpečných věcí
(a)                 přepravní kategorie 0 nebo 1 v množství větším než 50 kg nebo 50 litrů,
(b)                 přepravní kategorie 2 v množství větším než 333 kg nebo 333 litrů, nebo
(c)                 přepravní kategorie 3 nebo 4 v množství větším než 1000 kg nebo 1000 litrů. 

Tabulka přepravních kategorií ? odstavec 1.1.3.6.3 RID

 
 
Kriterium úniku látky platí také v případě bezprostředního rizika úniku látky ve výše uvedených množstvích. Zpravidla se toto riziko musí předpokládat, jestliže z důvodu poškození své konstrukce již dopravní nebo přepravní prostředky nejsou způsobilé pro další přepravu nebo jestliže z nějakého jiného důvodu již nemůže být zajištěna dostatečná úroveň bezpečnosti (např. z důvodů deformace cisterny nebo kontejneru, převrácení cisterny nebo požár v bezprostřední blízkosti).
Dojde-li k nehodě nebo mimořádné události při přepravě nebezpečných věcí třídy 6.2, předkládá se zpráva o nehodě vždy, bez ohledu na množství uniklé látky.
Dojde-li k nehodě nebo mimořádné události při přepravě látek třídy 7, jsou kriteria pro unik látky následující:
(a)                 jakýkoli únik radioaktivních látek z kusů;
(b)                 expozice vedoucí k překročení mezních hodnot stanovených v předpisech pro ochranu pracovníků a veřejnosti proti ionizujícímu záření (Schedule II of IAEA Safety Series No. 115 International Basic Safety Standards for Protection Against Ionizing Radiation and for Safety Radiation Sources); nebo
(c)                 je-li důvod předpokládat, že došlo k významnému zhoršení bezpečnostní funkce kusu (kontejnment, stínění, tepelná ochrana nebo kritičnost), které může učinit kus nezpůsobilým pro pokračování přepravy bez dodatečných bezpečnostních opatření.
Poznámka:    Viz ustanovení pro nedoručitelné zásilky oddílu 7.5.11, dodatečné ustanovení CW 33 (6).
 
Velká hmotná škoda
Hmotné škody nebo škody na životním prostředí nastanou při uvolnění nebezpečných věcí, bez ohledu na jejich množství, kdy odhadovaná částka škody překročí 50 000 EUR. Škoda na přímo zúčastněných dopravních prostředcích obsahujících nebezpečné věci ani na dopravní infrastruktuře se pro tento účel nebere v úvahu.
 
Evakuace osob a uzavření komunikací
Účast orgánů (úřadů) znamená přímé zapojení úřadů nebo nouzových zásahových jednotek během události s nebezpečnými věcmi a evakuaci osob nebo uzavření veřejných dopravních komunikací (silnic/železničních tratí) na nejméně tři hodiny z důvodu nebezpečí vytvářeného nebezpečnými věcmi.
 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------[Akt. známka: 2,71 / Počet hlasů: 7] 1 2 3 4 5

( Celý článek | Autor: Radek Klein | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )


  Novinky
25.03.2024: Členská schůze 2024
Právě byla zahájena 1. část Členské schůze 2024. Ukončena bude dne 28. 3. v 18:00 hod.

01.03.2024: Rozeslání Informačního bulletinu 1/2024 všem členům sdružení

25.01.2024: Aktualizace sekce vyhrazené pro členy

  Prodej Řádu RID 2023
Nabízíme Vám Řád RID ve znění platném od 1. 1. 2023

RID 2023


  Nebezpečný náklad
Aktuální číslo časopisu:

www.nebezpecnynaklad.cz

Předplatné časopisu

Powered by phpRS. Designed by PaBi3.
© 2005 Asociace bezpečnostních poradců a znalců, z.s.