Autor layoutu - PaBi3 - http://www.phprs.pabi3.com/

| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Ankety | Odkazy | TOP 15 | Download | Personalizace | Vyhledávání |

  Hlavní menu
Download
Odkazy
Sekce vyhrazená členům
Fotogalerie
Archiv bulletinů
Program PLNIČ

  Kontakt
Asociace bezpečnostních poradců a znalců, z.s.
Areál Šroubáren č.ev 43
252 66 Libčice nad Vltavou

dgsa(a)seznam.cz
Datová schránka: avgtzgp

IČO: 26636760
DIČ: CZ 26636760

Bankovní účet:
3526636760 / 2010


Asociace bezpečnostních poradců a znalců je členem Mezinárodní asociace bezpečnostních poradců
EASA  Partneři
Sdružení držitelů a provozovatelů železničních vozů (SPV)
SPV

  Google překladač


téma * Nárazníky cisternových vozů pro přepravu plynů nebo zvlášť nebezpečných látek
Vydáno dne 21. 05. 2010 (7410 přečtení)

Za účelem dodržení jednotného postupu při uplatňování požadavků na nárazníky cisternových vozů pro přepravu plynů a některých dalších zvlášť nebezpečných látek vydává Drážní úřad následujícího pokyny:

Nárazníky cisternových vozů pro přepravu plynů nebo zvlášť nebezpečných látek

1. Rozsah platnosti
Tyto pokyny platí pro nárazníky cisternových vozů určených pro přepravu plynů třídy 2 nebo pro přepravu některých dalších zvlášť nebezpečných látek podle Řádu RID. Pokyny stanovují požadavky a postup na výměnu stávajících nárazníků kategorie A nebo C u starších cisternových vozů provozovaných v režimu RIV za nárazníky kategorie AX nebo CX, které jsou vybaveny integrovanými tlumícími prvky ("crash" prvky) schopnými pohltit energii od nárazu vozu ("crash" nárazník).
Pokyny neplatí pro nárazníky novějších cisternových vozů, které musí být uváděny do provozu v souladu s příslušnými předpisy pro interoperabilitu (zejména TSI RST WAG), ani pro cisternové vozy s tlumícími prvky zabudovanými v jiných součástech spodku vozu než v náraznících (např. mezi nárazníkem a čelníkem).

2. Základní požadavky na nárazníky cisternových vozů
Nárazníky cisternových vozů pro přepravu plynů třídy 2 nebo některých dalších zvlášť nebezpečných látek musí být schopny pohltit energii o velikosti stanovené RID (viz níže), zejména se jedná o cisternové vozy určené pro přepravu látek, jimž je v kap. 3.2, tabulce A, sloupci (13) RID přiřazeno zvláštní ustanovení TE 22 odst. 6.8.4 b).

3. Požadavky na cisternové vozy pro přepravu plynů, pro které není přiřazeno TE 22

 

1. Cisternové vozy, které byly vyrobeny před 1. lednem 1986 podle předpisů platných do 31. prosince 1985, nemusí být vybaveny nárazníky s minimální pracovní absorpcí 70 kJ podle odst. 6.8.3.1.6 RID (nárazníky kategorie C podle vyhlášky UIC 526-1) a smějí být podle přechodných předpisů 1.6.3.33 RID dále používány.


2. Cisternové vozy, které byly vyrobeny po 1. lednu 1986 musí být podle odst. 6.8.3.1.6 RID vybaveny nárazníky s minimální pracovní absorpcí 70 kJ (nárazníky nejméně kategorie C podle vyhlášky UIC 526-1).

Poznámka: Podmínky uvedené v bodech a) a b) neplatí pro cisternové vozy pro přepravu plynů, které musí být vybaveny "crash" nárazníky podle zvláštního ustanovení TE 22 odst. 6.8.4 b), u nichž musí být bez ohledu na datum výroby cisternových vozů splněny podmínky uvedené v bodě 4).

4. Požadavky na cisternové vozy pro přepravu látek, pro které je přiřazeno TE 22

 

1. Cisternové vozy pro přepravu látek, jimž je v kapitole 3.2, tabulce A, sloupci (13) RID přiřazeno zvláštní ustanovení TE 22 odst. 6.8.4 b), musí být schopny pohltit nárazovou energii o hodnotě nejméně 800 kJ na každém konci vozu.


2. Cisternové vozy pro přepravu: 
- plynů třídy 2 s klasifikačními kódy, které obsahují písmeno (písmena) T, TF, TC, TO, TFC nebo TOC, stejně jako 
- látek tříd 3 až 8 přepravovaných v kapalném stavu a látek, jimž jsou v kapitole 3.2, tabulce A, sloupci (12) přiřazeny kódy cisteren L15CH, L15DH nebo L21DH,

které byly vyrobeny před 1. lednem 2005, avšak neodpovídají požadavkům zvláštního ustanovení TE 22 odst. 6.8.4 (b) platného od 1. ledna 2005, mohou být podle přechodných předpisů 1.6.3.27 (a) RID dále používány. Musí však být nejpozději do 31. prosince 2010 dodatečně opatřeny "crash" nárazníky, aby jejich schopnost absorpce energie činila alespoň 500 kJ na každém konci vozu.

Avšak pro tyto cisternové vozy, které se mají podrobit periodické prohlídce a zkoušce podle odstavce 6.8.2.4.2 nebo 6.8.3.4.6 mezi 1. lednem 2011 a 31. prosincem 2012, smí být toto dodatečné dosazení "crash" nárazníků provedeno nejpozději do 31. prosince 2012.

 

3. Cisternové vozy pro přepravu:
- plynů třídy 2 s klasifikačními kódy, které obsahují písmeno F, stejně jako
- látek tříd 3 až 8 přepravovaných v kapalném stavu a látek, jimž jsou v kapitole 3.2, tabulce A, sloupci (12) přiřazeny kódy cisteren L10BH, L10CH nebo L10DH,

které byly vyrobeny před 1. lednem 2007, avšak neodpovídají požadavkům zvláštního ustanovení TE 22 odst. 6.8.4 (b) platného od 1. ledna 2007, mohou být podle přechodných předpisů 1.6.3.27 (b) RID dále používány.

5. Shrnutí požadavků
Shrnutí požadavků uvádí následující tabulka:
6. Požadavky pro výměnu a dosazení "crash" nárazníků
Výměna a dosazení "crash" nárazníků musí být provedeno v souladu s příslušnými předpisy, zejména musí být splněny následující podmínky a požadavky:

 

1. přestože výměna a dosazení "crash" nárazníků není změnou na drážním vozidle ve smyslu zákona o dráhách a jeho prováděcího předpisu a nepodléhá tudíž schválení Drážním úřadem, je nutno s ohledem na konstrukci spodku vozu pouze doložit, že se jedná o schválený typ vozu, který splňuje požadavky na pevnost konstrukce vozu podle dokumentu ORE B12 RP 17, tj. že je konstruován a zkoušen na zatížení podélnou statickou silou nejméně 2000 kN, resp. podélnou dynamickou silou 3000 kN; pokud není tento parametr definovaný v technických podmínkách daného typu vozu, je nutno splnění tohoto požadavku dokladovat nárazovou zkouškou,


2. pro ověření pevnosti cisternového vozu vybaveného "crash" nárazníky jsou postačující zkoušky uvedené v kap. 1.4 vyhlášky UIC 573,


3. v případě, že při výměně stávajícího nárazníku dané kategorie dochází i ke změně kategorie nárazníku je nutno doložit výpočet součinnosti táhlového a narážecího ústrojí ve smyslu zprávy ORE B36/R32 a vyhlášky UIC 520 čl. 2.3,

 

4. "crash" nárazníky musí splňovat požadavky zvláštního ustanovení TE 22 odst. 6.8.4 b) RID,

 

5. požadavky zvláštního ustanovení TE 22 se považují za splněné, jestliže jsou uplatněny body 1.4. a 1.1.6 vyhlášky UIC 573 (tj. když cisternové vozy jsou vybaveny nárazníky nejméně kategorie C podle vyhlášky UIC č. 526-1) nebo jsou uplatněny předpisy 1.6.3.27 RID,


6. požadavky zvláštního ustanovení TE 22 jsou rovněž splněny, jestliže cisternový vůz je vybaven "crash" nárazníky, které odpovídají požadavkům odst. 7 normy EN 15551 a jestliže rám spodku vozu vyhovuje odst. 6.3 a pododstavce 8.2.5.3  EN 12663-2: 2010,

 

7. typ "crash" nárazníku schvaluje notifikovaná osoba vydáním certifikátu o přezkoumání typu nebo certifikátu o shodě podle zvláštních právních předpisů, 
 

8. výrobce "crash" nárazníku prokazuje shodu s přezkoumaným typem vydáním ES prohlášení o ověření podle zvláštních právních předpisů,

 

9. za povinnost výměny a dosazení "crash" nárazníků je zodpovědný držitel (provozovatel) cisternového vozu,


10. po výměně a dosazení "crash" nárazníků a po splnění všech požadavků příslušných ustanovení RID musí být provedeno označení cisternového vozu alfanumerickým kódem zvláštních ustanovení TE 22,

 

11. po výměně a dosazení "crash" nárazníků musí být znalcem uznaným Drážním úřadem ve smyslu odst. 6.8.2.4.5 RID provedena mimořádná zkouška podle odst. 6.8.2.4.4 RID, která zahrnuje ověření shodnosti nárazníku se schváleným typem, ověření konstrukčních charakteristik nárazníku, kontrolu upevnění nárazníku na vůz a kontrolu označení cisterny alfanumerickým kódem TE 22,

 

12. údaje o výměně a dosazení "crash" nárazníků postoupí držitel cisternového vozu Drážnímu úřadu k evidenci.

7. Požadavky pro provoz cisternových vozů s "crash" nárazníky
Při provozu cisternových vozů s "crash" nárazníky musí být dodrženy následující podmínky: 
 

1. aby bylo při přepravě plynů a některých dalších zvlášť nebezpečných látek zajištěno, že nárazníky cisternového vozu splňují předpisy RID z hlediska bezpečnosti, je povinností dotyčných účastníků přepravy (zejména plniče, odesílatele, dopravce a provozovatele cisternového vozu) přesvědčit se o splnění požadavků vztahujících se na jejich činnost ve smyslu odst. 1.4 RID,

 

2. po působení tlumících prvků energie "crash" nárazníků a jejich plastické deformaci musí být dodržen postup podle zvláštního ustanovení TU 38 odst. 4.3.5 RID, 
 

3. u cisternových vozů s víceúčelovým použitím pro přepravu plynů je rozhodující, zda některý plyn, pro jehož přepravu je cisterna schválena, má přiřazeno zvláštní ustanovení TE 22, nadále zůstává v seznamu látek, které se smějí v cisterně přepravovat a je vyznačen na štítku cisterny a obou stranách cisternového vozu podle odst. 6.8.3.5 RID,

 

4. pokud má být některý plyn ze seznamu látek povolených k přepravě vyloučen z víceúčelového použití, musí být tato změna přepravního určení schválena Drážním úřadem jako změna na drážním vozidle ve smyslu zákona o dráhách a provedena mimořádná zkouška podle odst. 6.8.2.4.4 RID.

8. Seznam předpisů a normativních dokumentů: 
- Řád RID platný od 1.1.2009. 
- Vyhláška UIC 520: 7. vydání, 12.2003 (Nákladní vozy, osobní a zavazadlové vozy - součásti tažného ústrojí - normování). 
- Vyhláška UIC 526-1: 3. vydání platné od 1.7.2008 (Nákladní vozy - nárazníky se zdvihem 105 mm). 
- Vyhláška UIC 573: 7. vydání z 1.10.2007 platné od 1.10.2008 (Technické požadavky pro konstrukci cisternových vozů). 
- EN 12663-2: 2010 - Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na skříně železničních vozidel - Část 2: Nákladní vozy. 
- EN 15551: 2009 - Železniční aplikace - Železniční vozidla - Nárazníky. 
- TSI RST WAG (2006/861/ES) - Rozhodnutí Komise o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému "Kolejová vozidla - nákladní vozy" transevropského konvenčního železničního systému a jeho doplňku 2009/107/ES. 
- Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

- Nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému,


V Praze dne 11.5.2010
Ing. Vladimír Hájek
vedoucí odboru PNV


převzato z: http://www.ducr.cz/view.php?cisloclanku=2010050011

 [Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5

( Celý článek | Autor: Radek Klein | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.ducr.cz )


  Novinky
25.03.2024: Členská schůze 2024
Právě byla zahájena 1. část Členské schůze 2024. Ukončena bude dne 28. 3. v 18:00 hod.

01.03.2024: Rozeslání Informačního bulletinu 1/2024 všem členům sdružení

25.01.2024: Aktualizace sekce vyhrazené pro členy

  Prodej Řádu RID 2023
Nabízíme Vám Řád RID ve znění platném od 1. 1. 2023

RID 2023


  Nebezpečný náklad
Aktuální číslo časopisu:

www.nebezpecnynaklad.cz

Předplatné časopisu

Powered by phpRS. Designed by PaBi3.
© 2005 Asociace bezpečnostních poradců a znalců, z.s.